Ejerforeningen Æblehaven

Fejl i opgørelse af ejendomsværdiskat!

Vi har konstateret, at der har været og fortsat er problemer med registreringen af vores ferieejerlejligheder i BBR-Registeret, som blandt andet danner grundlag for SKATs opgørelse af ejendomsværdiskat. Dette har betydet, at SKAT ikke automatisk har opgjort og medtaget ejendomsværdiskat på selvangivelserne for den enkelte ejer. Det drejer sig om selvangivelserne for årene 2007, 2008 og 2009.

Vi skal derfor anbefale, at den enkelte ejer kontrollerer om ejendomsværdiskat er korrekt medtaget på selvangivelserne for de enkelte år.

Selv om SKAT er opmærksom på problemet, vil SKAT ikke foretage en samlet gennemgang og korrektion af de fejl, som måtte være sket. Det er en sag mellem den enkelte ejer og SKAT.

Hvad siger reglerne om ejendomsværdiskat og beskatning af lejeindtægter?

Når du selv har rådighed over ferieejerlejligheden, skal du betale ejendomsværdiskat.

Hvis du selv har rådighed over lejligheden og lejer den ud noget af tiden, skal du betale skat af lejeindtægten. Samtidig har du ret til nogle fradrag. Der kan vælges mellem to forskellige metoder:
1. Fast bundfradrag på kr. 7.000 pr. år i bruttolejeindtægten (incl. betaling for el). Hvis ejendommen ejes af 2 i fællesskab deles såvel fradrag som indtægter, men det skal bemærkes, at der i første år er fuldt fradrag på kr. 7.000 også selv om ejendomme kun er ejet i et halvt år. Du får herudover et fradrag på 40% af den resterende lejeindtægt. Efter denne metode skal der betale ejendomsværdiskat for hele året uanset omfanget af udlejning. I det første år foretages et nedslag for den periode hvor man ikke har ejet lejligheden.
2. Fradrag for visse dokumenterede faktiske udgifter efter en regnskabsmæssig opgørelse af indtægter og udgifter. Efter denne metode kan ejendomsværdiskatten nedsættes forholdsmæssigt for udlejede perioder. Denne nedsættelse må man dog ikke selv foretage i regnskabet. I stedet skal du anmode SKAT anmodes om nedsættelse af ejendomsværdiskatten. Hvis du først har valgt denne metode er det ikke muligt senere at skifte til metode 1.

Hvis du helt har fraskrevet dig retten til selv at benytte lejligheden, og den udelukkende anvendes erhvervsmæssigt (virksomhedsordningen), vil indtægten skulle medregnes ved opgørelsen af den personlige indkomst. Du skal ikke betale ejendomsværdiskat i denne situation.

Hvad betyder det for dig?

Ejendomsværdiskatten beregnes som 10 o/oo af den mindste værdi af ejendomsværdien pr. 1/1 2001 tillagt 5%, ejendomsværdien pr. 1/1 2002 eller ejendomsværdien pr. 1/10 i det aktuelle indkomstår. For de fleste et-plans lejligheder vil den laveste værdi der kan danne grundlag for beregningen af ejendomsværdiskatten udgøre kr. 240.000. Ejendomsværdiskatten vil i dette tilfælde kunne opgøres således:

2007
10 o/oo af kr. 240.000 = kr. 2.400
– nedslag for ejertid (2.400×181/360) = kr. 1.207
Ejendomsværdiskat kr. 1.193

2008
10 o/oo af kr. 240.000 = kr. 2.400

2009
10 o/oo af kr. 240.000 = kr. 2.400

Hvis der ikke efter ovenstående regler kan foretages nedslag i ejendomsværdiskatten vil den samlede skat for de 2 ½ år udgøre i alt kr. 5.993.

For 1 ½ plans lejlighederne der er vurderet til kr. 280.000 pr. 1/1 2002 vil den samlede skat for samme periode udgøre kr. 6.993.

Rettelse af eventuelle fejl i modtagne årsopgørelser

Hvis du efter ovenstående mener, at du også skal betale ejendomsværdiskat, vil den nemme løsning være at kontakte SKAT og få hjælp til at rette fejlen. Du kan oplyse, at du er blevet gjort opmærksom på, at BBR-oplysningerne registreret på din ferieejerlejlighed ikke har været rigtige, idet SKAT ikke har opgjort og medtaget nogen ejendomsværdiskat for ferieejerlejligheden. (Årsagen er at den registrering der har været anvendt gælder for ejendomme der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt hvorfor der ikke er beregnet nogen ejendomsværdiskat).

I samme forbindelse kan det overvejes om forskudsregistreringen for 2010 også skal ændres.

Ændring af registrering i BBR-registeret

Vi har været i kontakt med BBR-gruppen hos Bornholms Regionskommune, der bekræfter, at registreringerne for alle ferieejerlejlighederne vil blive bragt i orden snarest muligt – dvs. blive registreret med en kode svarende til et sommerhus. Dette betyder samtidig at SKAT skulle kunne nå at få de nye oplysninger med tidsnok til at de kan blive medtaget i årsopgørelserne for 2010 og fremover.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *