Ejerforeningen Æblehaven

EL afregning:

Administration af opgørelse og afregning af el foretages af Ejerforeningens administrator v/Rønne revision.

Administrator opkræver a conto bidrag hos de enkelte og sender en årlig forbrugs opgørelse til de enkelte ejere.

Opgørelsen sker på baggrund af aflæsning af bimålerne – der er forefindes i hvert enkelt hus – og som er den enhed der måler el-forbruget for det individuelle hus.

Ejerforeningen vil foranledige en manuel aflæsning af samtlige de enkelte bimålere.

Alle ejere vil således snarligt modtage en el-opgørelse med skæringsdato 31. maj – dækkende perioden 1. juli 2007 til 31. maj 2008.

Forsyningsselskabet Østkraft har imidlertid meddelt, at opgørelse og afregning af feriecentrets samlede el-forbrug fremover skal ske månedsvis.

Østkraft vil således foretage en månedlig automatisk fjernaflæsning af hovedmåleren – der er den enhed der måler det samlede totale el-forbrug for alle feriecentrets faciliteter.

De enkelte bimålere skal dog stadig aflæses manuelt men månedsafregningen overfor Østkraft gør, at der kan foretages aflæsning af bimålerne på hvilket som helst tidspunkt af året.

Bestyrelsen finder, at det derefter er mest hensigtsmæssigt, at der stadig foretages én årlig aflæsning af el-bimålerne men, at dette sker på samme tidspunkt som der aflæses vand – altså den 30. november. Derved spares således en arbejdsgang når de to målere kan aflæses samtidigt.

Dette betyder dog i 2008, at ejerne vil modtage endnu en el-opgørelse i november sammen med vandopgørelsen – dækkende perioden 1. juni til 30. november 2008. Derefter vil ejeren kun modtage én samtidig årlig afregning for el og vand.

Feriecentret har endvidere udgifter til det der kan betegnes som fælles el. Dette er udgiften til det forbrug der anvendes til drift af fællesfaciliteter – herunder udendørsbelysning, blæser til hoppepude og drift af pumper til pool.

Den årlige difference mellem hovedmåleren og sumtotalen af de enkelte bi målere, udgør fælles-el.

Udgiften skal bæres af Ejerforeningens medlemmer og kan enten opkræves som et øget ejerforeningsbidrag eller som en tillæg pris til den afregningspris som ejerne skal betale for den enkelte kWh.

Bestyrelsen finder det mest hensigtsmæssigt, at feriecentrets udgifter til fælles el dækkes via et tillæg på 30 øre pr. kWh.

De enkelte ejere vil således ved den kommende el-opgørelse fra Administrator blive opkrævet en kWh pris på 1,98 kr. – dækkende en kWh afregningspris på 1,68 til Østkraft og 30 øre til dækning af fælles-el.

Der kan eventuel være behov for en senere justering af denne merpris såfremt det viser sig, at udgifterne til er støre end først estimeret eller hvis eventuelt kWh afregningsprisen overfor Østkraft ændre sig.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *